Nói Với Người CS: Vẫn trò lừa bịp: Xin ý kiến nhân dân!

Thứ ba, bài viết, do vô tình hoặc hữu ý, đã cho thấy ngay trong nội bộ của đảng Hồ-Tàu, bao hàm cả lực lượng an ninh, bộ đội, đã xuất hiện nhiều khát khao, mong muốn chuyển đổi chế độ. Tác giả của bài viết dường như đã đưa ra một lời kêu gọi khá khéo léo tới độc giả:

... đọc tiếp