Đa Nguyên Đa Đảng – con đường phải đi tới của Việt Nam

Bất cứ ai nói khác với đảng là lập tức bị trù dập, bị vu oan giá họa, bị kết tội chống phá nhà nước, là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Bị kết án tù, bị khủng bố đủ điều. Sự kiện này đã chứng minh một cách hùng hồn rằng, đảng CS giữ độc quyền cai trị, thì họ cũng cướp đi cái quyền thiêng liêng nhất của con người, đó là quyền…

... đọc tiếp

Công Nhận Danh Xưng “Việt Nam Cộng Hoà”: Lại Một Trò Lừa Bịp Của CSVN

dù vì mục tiêu gì — chủ quyền của Hoàng–Trường Sa, hoặc nhu cầu ngoại tệ, hay “hoà giải dân tộc”—thì tựu trung, việc đảng CSVN chính thức công nhận danh xưng “chính thể Viêt Nam Cộng Hoà” cũng chỉ là “chiêu bài” mà đảng CSVN đưa ra để phỉnh dụ dư luận, cốt làm lợi cho đảng

... đọc tiếp