QUAN ĐIỂM: HIỂU ĐÚNG ĐỂ THỐNG NHẤT NHẬN THỨC LÀ CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG SẼ CHẲNG BAO GIỜ THÀNH CÔNG!

“Chính vì đảng CS đứng trên và đứng ngoài luật pháp, vừa đá bóng, vừa thổi còi, cho nên tệ trạng tham nhũng tại Việt Nam mặc dù đã được đảng xem như một “quốc nạn” từ gần 30 năm nay, thế nhưng chẳng những nó không bị ngăn chận, tân diệt, mà trái lại ngày càng ăn xâu, lan rông”

... đọc tiếp