Lại nhìn ra nước ngoài một chút, các con ông Saddam Hussein hay Ghaddafi, ông Assad (Syria)… đều Tây học “xịn”, nhưng có kẻ nào muốn theo dân chủ phương Tây đâu, đơn giản vì họ không muốn giết con gà đẻ trứng vàng của họ, đó là chế độ cai trị độc tài – dễ cai trị và dễ đục khoét.

... đọc tiếp