Đất Nước Đứng lên: Việt Nam trước gọng kềm Trung cộng

“Đàn áp không phải là đáp số. Một nhà nước thông minh, nhân bản giải quyết những vấn nạn xã hội bằng giải pháp phi bạo lực. Làm được việc nầy sẽ tạo được sự đoàn kết trong đại khối dân tộc, đó là một trong những nhân tố thúc đầy phát triển kinh tế, ổn định xã hội. “

... đọc tiếp