DANH NHÂN NƯỚC VIỆT: Tam Thanh – Việt Thái

Thủ lãnh Trương Công Định đã thể hiện câu“Anh hùng tử, khí hùng bất tử”, thà tự sát chứ không để bị giặc bắt. Nhưng điều đáng nói nhất là ông đã đi vào lịch sử với câu tuyên bố bất hủ:“Triều đình không nhìn nhận chúng ta, nhưng chúng ta cứ bảo vệ Tổ quốc của chúng ta”….

... đọc tiếp