BÌNH LUẬN: Tự diễn biến, tự chuyển hóa – lửa và khói

“Phong trào “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong lòng các đảng Cộng Sản, nhất là đảng Cộng Sản Việt Nam, đang là một thứ vũ khí lợi hại, phong trào sẽ giúp cho các tổ chức đấu tranh dân chủ đạt đươc thành công, khi phong trào này lớn mạnh, trở thành một thế lực đối khán quan trọng đối với chế độ Cộng Sản.”

... đọc tiếp