Bình luận: Vân Khanh – LS Đào Tăng Dực

Đức Phật không phải là một thần linh hay thượng đế. Ngài chỉ là một trong hằng hà sa số chúng sinh trong hằng hà sa số thế giới và vũ trụ. Tuy nhiên bằng tư duy và thiền định, ngài đã vươn lên, thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của vô minh và dục vọng, đạt đến giải thoát, chánh đẳng chánh giác và quả vị tối thượng của một đấng giác ngộ.

... đọc tiếp