Đất Nước Đứng Lên: Công an và Quân đội trong vòng tay của thái thú tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và mưu đồ xâm lược của bá quyền phương Bắc

“Khi Công an là “thanh gươm” chém dân và “lá chắn” ngăn chận lòng yêu nước, khi “Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế là chủ trương đúng đắn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, là một trong những chức năng cơ bản đã trở thành bản chất, truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam” thì rõ ràng tên đầu đảng Nguyễn Phú Trọng và đám đàn em đã biến VN thành một chư hầu dễ thu tóm nhất cho quan thầy Bắc Kinh. “

... đọc tiếp

Chuyện Nước Non Mình: Sinh mạng của trẻ em Việt Nam

“Hãy thành thật với nhau, nếu thật tâm muốn thấy một môi trường giáo dục an toàn cho con cái, thì đừng nhắm mắt, làm ngơ trước các vấn nạn của ngành giáo dục. Và người mà quý vị cần công kích chính là thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của người đứng đầu ngành Giáo dục – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ”

... đọc tiếp